Общи условия на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД за покупко-продажба през интернет магазин
Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД (наричан по-долу "е-магазина"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД и Клиента. "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
I. Общи положения
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:ЗЛАТЕВИTРЕЙД ЕООД - гр. Лясковец е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204803977 , ИН по ЗДДС: BG204803977 , със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" №66 предоставящо стоки и услуги онлайн посредством е-магазина carmedia.bg.
Под "стоки/артикули", предоставяни през е-магазина" се разбират описаните в категориите на е-магазина стоки/артикули.
Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД ЕООД   не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.
Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през е-магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.
Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в е-магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.
Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.
Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.
II. Покупко-продажба през е-магазина на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД
Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.
Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.
Поръчки/заявки за покупка
За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за използване на е-магазина и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина, както следва:
Регистрационна информация – Клиентът предоставя на е-магазина следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина" и натискане на бутона "Продължи", Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Е-магазинът незабавно потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа информация за поръчката (цена на поръчката с включен ддс, начин на плащане, начин на доставка и цена на доставката с включен ддс), данни на е-магазина и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.
Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 
Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка
Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с CARMEDIA.BG, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Количка" с натискането на бутон "Купи";
2. При натискане на бутон "Количка", той получава достъп до "Количка" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
3. В "Количката" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон "Продължи";
4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
5. При натискане на бутон "Продължи", Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на доставка и трябва да се съгласи с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина;
6. При натискане на бутон "Продължи", Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на плащане на своята поръчка;
7. При натискане на бутон "Потвърждавам поръчката", заявката за покупка на стока през е-магазина се счита за извършена;
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.
 
Приемане на поръчката/заявката
Заявката за покупка се приема от е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер и дата на поръчката, начин на плащане, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, начин, адрес и срок на доставка, данни и адрес на кореспонденция на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.
 
Цени и начини на плащане
Всички цени на стоки в е-магазина са в български левове, с включен ДДС или в равностойността им в евро спрямо фиксирания курс на БНБ. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) с кредитна или дебитна карта;
С избора на начин на плащане, предвиден в буква б) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.
 
ВАЖНО: При евнтуална промяна на цената на поръчаните стоки в периода между Заявката и Доставката Клиента заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.
 
Доставка
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни на територията на България и от 7 (седем) до 30 (тридесет) работни дни на територията на Европа.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 
Предаване на стоката
Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
Специално указание при закупуване на мултимедия - единичен или двоен дин
При закупуване на мултимедия от вида единичен или двоен дин, политиката на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД включва задължително указание, за да бъде валидна гаранцията. Устройството трябва да бъде инсталирано в специализиран сервиз, като след монтажа, специалистите трябва да поставят печат и подпис на гаранционната карта на мултимедията, с което да потвърдят оторизирания монтаж.  
Рекламация и политика за връщане на продукти
Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента.
Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД , гр. Лясковец, ул. Васил Левски №66 , на следния  е-mail адрес:  [email protected]
Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
 
Отказ на възстановяване на сума в 14 - дневен срок
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД има право да откаже възстановяване на сума за залкупен и върнбат продукт при следните случаи:
 
 
1. Продуктът не е в търговски вид, целостта му или целостта на опаковката е нарушена или липсва. 
2. Продукти с регистриран и обновен софтуер. Поради тази причина не бързайте да правите регистрация и обновяване, защото няма да можете да върнете продукта.
3. Продукти по индивидуална поръчка. Ако някой продукт спада към графата индивидуална поръчка, ние ще Ви уведомим за това и ще поискаме Вашето съгласие преди да обработим поръчката.
 
 
Ако не сте сигурни във Вашия избор и обмисляте да се възползвате от правото си за връщане на продукт, е добре да пазите внимателно и грижливо устройството, както и всичко свързано с него. Поради тази причина препоръчваме продукта да бъде разопакован внимателно и тестван за кратко, но не ползван продължително.
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД полага грижа информацията в е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Клиентът е длъжен да обезщети "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД  и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си https://carmedia.bg/ заедно със съобщение за промените.
При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес:
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД, гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 66.
С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
III. Какво са "бисквитки" (cookies) и за какво се използват?
 
Какво са Бисквитките?
HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки.
За какво са тези предупреждения навсякъде, че сайта ползва бисквитки?
На 25 май 2011 Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”. Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ЕС и застрашават тяхната неприкосновеност. 
Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. нар. „мълчаливо“ съгласие. Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт.
Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.
Съдържание и предназначение на бисквитките?
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанито от потребителите и т.н.
Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с "ок" за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани. 
Какво идентифицират бисквитките?
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.
Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър?
Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. По-долу е обяснено как. 
Какво ми гарантира наличието или липсата на подобно съобщение на даден сайт и кое от двете трябва да ме притеснява?
Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не Ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра Ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това.
Според нас наличието на подобно съобщение към момента означава едно единствено нещо: Че собствениците и администраторите на въпросния сайт имат желание да се спазват приетите закони (добри или лоши, ефективни или не) и са загрозили умишлено сайта си с предупреждение,  за да бъдат спазени правата на потребителите им. Реално погледаното сайт с предупреждение за използването на бисквитки има по-голяма вероятност да е безопасен, отколкото такъв, който няма такова, но използва бисквитки. 
 
Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра:
Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.
за Microsoft Internet Explorer:
·         Tools > Internet Options > Privacy Tab
·         Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced...)
за Mozilla:
·         Tools > Cookie Manager ИЛИ
·         Edit > Preferences > Privacy & Security
·         Задайте опции в точка Cookies
·         Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow
·         Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират
за Operа
·         Opera > Settings > Preferences… ИЛИ
·         Ctrl+F12
·         Advanced > Cookies
·         Accept cookies - използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
·         Accept only cookies from the site I visit - позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
·         Never accept cookies - забранено използването на бисквитки.
·         Delete new cookies when exiting Opera - изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.
·         Ask me before accepting cookies - браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
·         Manage Cookies - организиране на бисквитките.
за Google Chrome:
·         Опции > Разширени настройки
·         Поверителност > Настройки на съдържанието > "Бисквитки"
·         Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) - стойността е зададена по подразбиране.
·         Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
·         Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
·         Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни - да/не
·         „Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си - да/не
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лични данни
https://carmedia.bg/ e онлайн магазин за електроника, собственост на фирма "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД. Ние сме коректен търговец, поставящ клиента на първо място. Ето защо непрестанно се стараем да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме и начина, по който го правим. Нашият уеб сайт е лицето на компанията ни и полагаме усилия той винаги да се обновява в полза на клиента и да бъде съвременен и функционален. От първостепенна важност сред критериите ни са да осигурим сигурността на нашите клиенти и безопасността при пазаруване. Ето защо сме изградили стабилна политика по отношение на защитата на личните данни. Освен това сме предприели стабилни мерки за защита на данните при онлайн разплащане.
Нашите предимства:
* Специализирани навигации
В сайта https://carmedia.bg/ можете да намерите специализирани навигации за камион, кола, мотор, ръчни GPS,  за спорт и други вариации. Специализираните навигации притежават софтуер, който включва конкретни екстри и опции, отнасящи се до превозното средство, за което са предназначени.
* Професионална консултация и опитни служители
Ние сме фирма с богат опит в търговията с GPS навигации. Наясно сме с всички тънкости, както и с всички нужди на нашите клиенти. Ето защо внимателно подбираме предлаганата от нас гама продукти и имаме възможност да ви помогнем да изберете най-добрата навигация според нуждите ви. Нашите консултанти са на разположение да ви съдействат в работно време.
* Експресна доставка
Работим с куриерските фирми Еконт Експрес и Спиди, като изпращаме поръчките с експресна доставка - 24 часа след обработкана заявката за големите градове, и в рамките на 1-3 работни дни за малките населени места.
* Сервиз
За всички закупени устройства предлагаме специализиран сервиз и гаранционно обслужване за устройства в гаранция.
* Тест и преглед
Изпращаме всички устройства с опция "ТЕСТ И ПРЕГЛЕД". Така може да отворите и прегледате вашата поръчка преди да заплатите за нея.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ) НА „ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД” ЕООД
1. Какво са лични данни?
Съгласно Регламент(ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(по-долу ОРЗД), личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.
2. Защо "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД събира и съхранява лични данни?
2.1. За да можете да пазарувате от нас и за да можем да Ви доставим закупените стоки, както и да предоставим гаранционно обслужване, е необходимо да съберем лични данни за физическа идентичност. Това са: Име, презиме, фамилия, ЕГН (в случай на издаване на фактура на физическо лице или покупка на кредит), адрес,  адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер. Google Analytics и Facebook Pixels, са маркетинг инструменти, които също събират данни.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
2.2. „ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД не събира и не обработва специални категории лични данни*.
*Специални категории лични данни съгласно чл. 9, пар.1 от Регламент(ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния  живот или сексуалната ориентация.
2.3."ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД не събира и не обработва лични данни зацели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, освен с изрично съгласие на субекта.
В случай, че „ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД пристъпи към събиране и обработване на лични данни за цели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООДще поиска от вас допълнително съгласие.
3. Как използвате моите лични данни?
В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни:
Личните данни събрани от клиенти ще бъдат обработвани единствено и само за цели свързани с отношенията по конкретното правоотношение за което са събрани (например: покупка на стоки, получаване на услуги или получаване на гаранционно обслужване). Ако е приложимо и е налице законово основание, данните ще бъдат използвани във връзка с данъчно облагане.
4. Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД няма да продава/препраща и/или споделявашите данни на трети страни, нито ще ги предава с цел да придобием някаква облага.
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, но само и единствено за изпълнение на целите, за които са ни предоставени данните. Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД.
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
5. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.Данни те Ви се съхраняват на сървър снабден със системи за сигурност на съхраняваните данни и достъпа.
6. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
"ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД събира и обработва лични данни за физическа идентичност. Това са данни са име, презиме, фамилия, адрес, адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер. В случаите на издаване на фактура на физическо лице и/или покупка на кредит се събира и обработва ЕГН. Данните предоставени при покупка на кредит се изпращат до избраната от клиента кредитна институция.
•В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
•Данни за контакт с "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД (като организация, която събира и обработва лични данни);
•Целите на обработването;
•Правното основание за обработката;
•Съответните категории лични данни, които се обработват;
•Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити(ако има такива);
•Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС(ако има такива);
•Ако обработката се основава на законните интереси на "ЗЛАТЕВИ  ТРЕЙД" ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
•Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
•Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
•Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
•Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
•Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
•Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас("ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД събира данни единствено от субекта на данните).
•Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка("ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения).
 
7. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на [email protected]) или да отправите искане на посочените контактни данни на "ЗЛАТЕВИ  ТРЕЙД" ЕООД
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: Да предостави име, презиме, фамилия, ЕГН, е-mail адрес и телефонен номер.
8. Вашите права като субект на личните данни са следните:
8.1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие субект на даннитеиимате следните права:
•имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;
•имате право да поискате от "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
•имате право да поискате от "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
•имате право да поискате от "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
oличните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
oкогато сте оттеглил своето съгласие;
oкогато сте възразил срещу обработването,
oкогато обработването е незаконосъобразно;
oкогато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
oкогато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
•имате право да поискате от "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
•имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД;
•имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
•имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране("ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД не прилага такава обработка);
•имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране("ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД не прилага такава обработка);
•при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
8.2. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
8.3. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез "ЗЛАТЕВИ  ТРЕЙД" ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД.
8.5. Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
oпри упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
oза спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
oпри упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
oпо причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
oза целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
8.6. Правата може да реализирате чрез:
Форма за искане от субект на данните (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на [email protected]
Форма за оттегляне на съгласие (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на [email protected])  
Да отправите искане на посочените контактни данни на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД
9."ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД използва „бисквитки” (cookies).
Какво са Бисквитките?
HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Повече информация за използваните бисквитки прочетете тук. 
10. Он-лайн магазин https://carmedia.bg/, собственост на "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД използва SSL протокол за защита на данните при пазаруване.
Secure Socket Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в интернет от недоброжелателна намеса.
11.Данни за контакт с "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД
11.1. Адрес:
Държава: Р България
Адрес: гр. Лясковец, п.к. 5140, ул. "Васил Левски" 66
11.2. Телефон: 0988817269
11.3. Ел. поща: [email protected]
11.4. Интернет страница: https://carmedia.bg/
Политика за защита  на лични данни
Ние от фирма "ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД" ЕООД се отнасяме изключително отговорно към съхранението и защитата на личните данни на нашите клиенти. При поръчка през carmedia.bg не е задължително да правите регистрация, с което да излагате на риск вашите лични данни. Единственото, което ни е необходимо, е да въведете коректни данни за адрес на доставката и актуален телефонен номер. Когато правите поръчка през нашия електронен магазин вие се съгласяват с Общите условия на сайта и с това да обработим вашите лични данни. carmedia.bg щеизползва посочените данни единствено за обработка на вашата поръчка и изпращането и до вас.
 
 
Политика за осигуряване на защита на данните при плащане
ЗЛАТЕВИ ТРЕЙД ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
 
 
Права за интелектуална собственост
Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията са собственост на carmedia.bg, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Румъния, както и международните закони за авторското право и базите данни
 
 
SSL сертификат
Secure Sockets Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в Интернет от недоброжелателна намеса. Тази криптирана връзка предоставя сигурен достъп до лична информация, която не трябва да става достояние на трети лица. SSL е технология, вече използвана от милиони уебсайтове, чрез която те осигуряват защита на онлайн транзакциите със своите клиенти.
 
Всеки SSL сертификат се състои от публичен и частен ключ. С тяхна помощ се създават защитени сесийни ключове за всяка връзка. Това се случва благодарение на т. нар. “ръкостискане” (handshake), в което случайно число, генерирано от клиентската страна се криптира с публичния ключ. Частният ключ на сървъра единствен може да дешифрира това число, с чиято помощ се създават сесийните ключове. В крайна сметка браузърът автоматично потвърждава, че издателят на сертификата е разпознат. За извикване на сертифицирани сайтове се използва https://.
 
 
Предимства на SSL сертификата:
* Предоставя сигурна и криптирана връзка
* Защита на личните данни от евентуална атака. Такава атака например може да бъде инициирана ако базата данни на Вашия уебсайт съдържа информация като номера на кредитни карти.
 
carmedia.bg притежава SSL сертификат.